Obchodní podmínky

Rámcová kupní smlouva

Obchodní společnost: Pneu – Truněček s.r.o.

IČO: 25288971, DIČ: CZ25288971

Sídlo: Havlíčkova 409, 54901 Nové Město nad Metují, Česká republika

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 13252

Zastoupená: Vladimír Grim, Václav Truněček

Koordinátor:

Telefon:

E-mail:

Dále jen „Prodávající“

 

a

IČ:

DIČ:

Sídlo:

 

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka

Zastoupen:

Telefon:

E-mail:

Dále jen „Kupující“

 

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto Rámcovou kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

ÚVODNÍ PREAMBULE

Tato smlouva upravuje právní vztahy vznikající mezi fyzickými či právnickými osobami podnikajícími na základě živnostenského zákona a souvisejících předpisů a zákonů při podnikatelské činnosti.

1. Obecná ustanovení

1.1. Tato Smlouva upravuje vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím a stanoví podmínky pro opakované dodávky zboží Prodávajícího Kupujícímu, zejména pneumatik, vzdušnic, ventilů a souvisejícího sortimentu (dále jen „zboží“) na základě dílčích kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení této Smlouvy pro veškeré dílčí kupní smlouvy a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím z nich vyplývající a jsou součástí této dílčí kupní smlouvy, nebude-li výslovně písemně stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že mezi smluvními stranami mohou být dohodnuty upřesňující podmínky trvající zpravidla po časově omezenou dobu, zejména cenové, dodací podmínky apod., a to prostřednictvím jednotlivých zástupců smluvních stran.

 

1.2. Kupující se zavazuje odebírat zboží od Prodávajícího  v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, případně dílčí kupní smlouvou.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva se uzavírá, nedojde-li k jiné zvláštní dohodě, na základě objednávky Kupujícího, kterou Prodávající potvrdil. Objednávku Kupující zasílá Prodávajícímu písemně poštou nebo e-mailem s uvedením druhu zboží, množstvím, případně též s uvedením místa dodání a dalšími případnými podmínkami. Objednávka musí být čitelná, určitá a srozumitelná. Objednávky budou činěny přes e-shop na stránkách www.t-pneu.cz , zasílané poštou budou zasílány na kontaktní adresu Prodávajícího, e-mailové objednávky budou zasílány Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího, info@t-pneu.cz.

 

2.2. Prodávající obdrženou objednávku Kupujícího potvrdí zasláním potvrzení, a to zpravidla e-mailem, písemně či telefonicky. Nebude-li objednávka Prodávajícím potvrzena, není Prodávající obdrženou objednávkou vázán. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout z důvodu, že objednaným zbožím nedisponuje, z důvodu nedostatku zboží na skladě, z důvodu nesouhlasu ceny zboží v objednávce s aktuálním ceníkem Prodávajícího, z důvodu nereálnosti požadovaného termínu dodání či z jiných důvodů, z nichž Prodávající nemůže na základě obdržené objednávky ji plnit.

 

2.3. V případě, že Prodávající objednávku nepotvrdí, avšak Kupujícímu následně zboží dodá a Kupující toto zboží přijme, má se za to, že Prodávající objednávku Kupujícího přijal a převzetím zboží ze strany Kupujícího byla kupní smlouva na takto dodané zboží uzavřena. Obdobně to platí i v případě, že mezi smluvními stranami bude sporné, zda-li Kupující provedl objednávku zboží u Prodávajícího.

 

2.4. Bude-li mít Prodávající za to, že lze Kupujícímu navrhnout náhradní či odlišné řešení či odlišné platební nebo dodací podmínky, je Prodávající oprávněn takové řešení Kupujícímu navrhnout. V takovém případě se kupní smlouva považuje za uzavřenou až po přijetí takového návrhu Kupujícím. Prodávající tímto vylučuje možnost uplatnění § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku ze strany Kupujícího, pokud Kupující v přijetí návrhu Prodávajícího uvede podmínky nebo odchylky od návrhu, smlouva není uzavřena, pokud takové dodatky a odchylky Prodávající Kupujícímu nepotvrdí. Za přijetí návrhu Prodávajícího Kupujícím se považuje i převzetí dodaného zboží Prodávajícím dle jeho návrhu, pokud Kupující převzetí takového zboží při jeho dodání neodmítne.

3. Ceny

3.1. Dodáním zboží vzniká Prodávajícímu právo na úhradu ceny zboží. Kupní cena zboží je uvedena v CZK (KČ), řídí se ceníkem zboží Prodávajícího, aktuálním ke dni potvrzení objednávky. Prodávající poskytne Kupujícímu informaci o aktuálních cenách prostřednictvím ceníku na svých webových stránkách, www.t-pneu.cz nebo www.pneutrunecek.cz, což se považuje za dostatečný způsob informování. Takto zveřejněné ceny jsou bez DPH.

 

3.2. bude-li však objednávka obsahovat cenu, která neodpovídá aktuální ceně požadovaného zboží stanovené Prodávajícím, je Prodávající rovněž oprávněn objednávku odmítnout, anebo navrhnout odpovídající cenu. Neodmítne-li Prodávající cenu v objednávce, která neodpovídá aktuální ceně požadovaného zboží a ani tuto výslovně před dodáním zboží nepotvrdí, platí i tak cena dle aktuálního ceníku ke dni objednávky na zboží od Kupujícího.

 

3.3. Vedle Kupní ceny za zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat přepravné. Přepravné je účtováno v závislosti na velikosti hmotnosti zásilky, způsobu a délce dopravy. Je ve vlastním zájmu Kupujícího, aby se informoval na aktuální ceny přepravného předem u Prodávajícího. V případě, že o to Kupující požádá před odesláním objednávky, sdělí mu ji Prodávající.

 

3.4. Kupující se zavazuje uhradit cenu zboží a přepravné ve lhůtě určené Prodávajícím zpravidla v daňovém dokladu (faktuře) jako datum splatnosti faktury. Úhradu provede Kupující bezhotovostně na účet Prodávajícího. Za okamžik úhrady se považuje připsání částky na účet Prodávajícího.

4. Dodání zboží

4.1. Prodávající je oprávněn zajistit dodávku zboží od třetí osoby.  Nakládku zboží provede či zajistí Prodávající sám na své náklady (Incoterms 2020 – „DAP“, Dellivery at Place). Není v jednotlivé kupní smlouvě určeno místo dodání, je místem dodání sídlo Kupujícího. Předáním zboží k přepravě do místa určení je zboží dodáno. Je-li místem dodání sklad Prodávajícího, připraví Prodávající toto zboží v termínu dodání Kupujícímu k převzetí v tomto skladu. Kupující je povinen v den  převzetí zásilky od přepravce, potvrdit dodací a nákladní list s uvedením datumu převzetí zboží, čitelným podpisem (včetně hůlkového písma) Kupujícího (nebo jím pověřené osoby), hodinou a místem převzetí zboží.

 

4.2. Bude-li mezi stranami dohodnuto, že zboží z více kupních smluv bude dodáno v jedné objednávce, považuje se za cenu dodávaného zboží součet cen. Termínem dodávky je v takovém případě pro veškeré zboží termín dodání podle té kupní smlouvy, který nastane nejpozději.

 

4.3. Termín dodání je oprávněn určit Prodávající s ohledem na dostupnost zboží, vzdálenost skladu, z nějž je zboží odesláno a možnosti Prodávajícího.

 

4.4. Kupující není jakkoli oprávněn nakládat se zbožím před jeho vyložením a potvrzením dodacích a nákladních listů.

 

4.5. V případě, že bude zboží předáno Kupujícímu přepravcem zjevně poškozené, v menším množství než vyplývá z nákladního a dodacího listu nebo s jinými zjevnými vadami je Kupující povinen za přítomnosti 3 svých zaměstnanců, spolu s přepravcem, sepsat písemný protokol a jedno vyhotovení zaslat Obchodnímu zástupci Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu. Jinak není oprávněn uplatňovat tyto vady vůči Prodávajícímu.

Jednu kopii protokolu předá rovněž Kupující řidiči, který zboží dopravil.

 

4.6. Prodávající skladuje zboží v kontrolovaném prostředí v souladu s požadavky na teplotu a vyloučení přístupu přímého slunečního záření, ozónu, chemikálií a jiných vlivů, které mohou ovlivnit proces stárnutí izolací. Pohyb skladových zásob zboží je založen na principu FIFO (first in – first out) při provádění opatření proti distribuci přestárlých skladových zásob na trh. Správně uskladněné elektronické řídící obvody odpovídají specifikaci nových pneumatik a nejsou omezeny ve své použitelnosti. Nepoužité pneumatiky od jejichž výroby neuplynula doba delší než 8 let, jsou považovány za nové a jako nové mohou být prodávány. Dodání takových pneumatik neopravňuje Kupujícího k odmítnutí převzetí zboží, domáhat se slevy na zboží, odstoupit od kupní smlouvy nebo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží či za záruky.

5. Úhrada ceny zboží a přepravného, daňový doklad

5.1. Nárok na úhradu ceny zboží a přepravného vzniká Prodávajícímu okamžikem dodání zboží kupujícímu. Podkladem pro úhradu je daňový doklad (faktura) vystavený Prodávajícím. Daňový doklad obsahuje mimo jiné číslo účtu Prodávajícího, na který se úhrada provádí, nebude-li úhrada provedena v hotovosti. Nebude-li dohodnuto výslovně jinak je Prodávající oprávněn zaslat Kupujícímu daňový doklad elektronicky.

 

5.2. Pro případ prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím se sjednává pokuta 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok na úhradu škody není nikterak dotčen.

 

5.3. Prodávající je oprávněn rozhodnout o způsobu úhrady ceny zboží a přepravného proforma fakturou (zálohovou fakturou), a to zejména v případě, že Kupující byl, či je v prodlení s úhradou některé z pohledávek Prodávajícího. K platbě proforma fakturou (zálohovou fakturou), je před dodávkou zboží Kupující Prodávajícím vyzván. Prodávající je v takovém případě oprávněn dodat zboží až poté, kdy je částka připsána na účet Prodávajícího a do té doby není Kupující objednávkou vázán.

 

5.4 Pokud je Kupující v prodlení s úhradou některé z pohledávek, je Prodávající oprávněn přerušit přijímání dalších objednávek Kupujícího a je oprávněn odložit plnění dalších již uzavřených kupních smluv, a to až do doby, dokud Kupující neuhradí veškeré své splatné závazky vůči Prodávajícímu.

 

5.5. V případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv dílčí úhradou delší jak 14 dnů je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu všech jeho dluhů. Zároveň je Prodávající oprávněn v případě takového prodlení Kupujícího odstoupit od všech uzavřených kupních smluv. To platí i pro prodlení s úhradou proforma faktury.

 

5.6. V případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv dílčí úhradou, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím přiměřené zajištění podle Občanského zákoníku.

6. Výhrada vlastnického práva

6.1. Zboží zůstává až do úplného zaplacení ceny za zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

 

6.2. Až do okamžiku přechodu vlastnického práva ke zboží není Kupující oprávněn se zbožím jakkoli nakládat, používat jej, převést jej na třetí osoby, ani jej zatížit právy třetích osob.

 

6.3. Za účelem zajištění úhrady kupní ceny zboží a splnění povinnosti Kupujícího uvedené v odst. 6.2., ve smyslu § 2040 a násl. Občanského zákoníku postupuje Kupující Prodávajícímu své pohledávky, které mu vzniknou v případě prodeje zboží před nabytím vlastnictví vůči tomu, komu by zboží prodal. V případě, že by Kupující zboží zpracoval (myšleno na jednotlivé komponenty) nebo spojil s jinou věcí, aniž by bylo možné jej uvést do původního stavu, stane se Prodávající spoluvlastníkem takto vzniklé nové věci v poměru hodnoty jeho použitého zboží k hodnotě ostatních věcí, které byly ke vzniku nového zboží použity. Kupující pro tento postupuje také své pohledávky, které by mu prodejem takové věci vznikly vůči tomu, komu by takovou věc prodal.

Pohledávky se ve všech případech uvedených v tomto odstavci postupují do výše Kupujícím neuhrazené kupní ceny s příslušenstvím.

 

6.4. Kupující je povinen Prodávajícího ihned informovat o veškerých skutečnostech týkajících se zboží, k němuž na Kupujícího nepřešlo vlastnické právo, zejména o vznesených nárocích třetích osob k tomuto zboží, opatřeních či rozhodnutích učiněných orgány státní správy, soudy, exekutory či jinými úředními autoritami. Kupující je rovněž povinen Prodávajícího informovat o skutečnosti, že došlo ke vzniku pohledávky uvedené v odst. 6.3., která byla na Prodávajícího postoupena, a je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k uplatnění jeho práv.

7. Odpovědnost za vady a reklamace

7.1. Prodávající poskytne Kupujícímu na dodané pneumatiky záruku v trvání 5-ti let ode dne výroby pneumatiky a to bez ohledu na okamžik jejího dodání Kupujícímu. Pneumatiky obsahují označení kalendářního týdne a roku výroby té které, která je součástí tzv. DOT: za den výroby pneumatiky je považován ve smyslu tohoto ustanovení poslední den kalendářního týdne v příslušném roce vyznačeném na pneumatice. Tato záruka se týká pouze materiálových, výrobních a konstrukčních vad. Na jiné zboží či jeho části než na pneumatiky se záruka na jakost neposkytuje – tím není vyloučena odpovědnost za vady zboží, existující v době jeho dodání. I pokud by Prodávající v jednotlivých případech poskytl Kupujícímu nad rámec této smlouvy plnění odpovídající plnění ze záruky, nebo které by mohlo být jako plnění ze záruky vykládáno, nebude takové jednání považováno za jakoukoli praxi zavedenou mezi stranami a nezakládá se právo Kupujícího na obdobný postup v dalších případech.

 

7.2. Prodávající v rámci záruky a odpovědnosti za vady odpovídá za to, že zboží odpovídá údajům uvedeným v technické dokumentaci poskytnuté spolu se zbožím a že nemá výrobní, konstrukční či materiálové vady, které by je činily nepoužitelným pro účel, pro který je zboží určeno.

 

7.3. Záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nevhodným skladováním Kupující, použitím zboží způsobem, který odporuje jeho účelu, použitím za jiných než stanovených podmínek, nesprávnou montáží či demontáží, nedodržením doporučeného způsobu údržby, mechanickým opotřebením, stárnutím, nesprávnou opravou, přirozeným stárnutím pryže, jakýmkoliv užitím v rozporu s technickou dokumentací nebo poškozením v důsledku vady vozu na němž bylo zboží použito. Záruka ani odpovědnost za vady se dále nevztahuje na zboží, na němž při uplatnění nároků Kupujícím bude chybět sériové číslo nebo bude nečitelné (DOT)

 

7.4. Oznámení o vadách a uplatnění nároků z odpovědnosti za vady či ze záruky (dále jen „reklamace“) Kupující zašle Prodávajícímu písemně poštou, případně e-mailem s uvedením identifikace vadného zboží, popisem vady a současně sdělením požadovaného nároku (jeho výše). Spolu s oznámením je Kupující povinen předat vady zboží k posouzení a předložit doklad o koupi od Prodávajícího a číslo objednávky, jinak Prodávající není povinen reklamaci přijmout. Reklamace zaslané poštou, nebo e-mailovou poštou budou zasílány na adresu Prodávajícího. Vadné zboží je povinen Kupující předat na adrese sídla Prodávajího.

 

7.5. Kupující má při oprávněné reklamaci nárok pouze na poskytnutí slevy z ceny vadného zboží. Výše slevy z ceny závisí na stupni opotřebení reklamovaného zboží a stanoví se z ceny nového zboží podle míry opotřebení běhounu pneumatiky a srovnáním s parametry nového zboží, přičemž čím nižší výška běhounu, tím vyšší slevy, na níž má Kupující nárok. Současně bude Kupujícímu v případě pneumatik poskytnut nová pneumatika,  shodná či srovnatelná s reklamovanou pneumatikou za cenu dle aktuálního ceníku s tím, že od této ceny se odečte poskytnutá sleva. S tímto způsobem vyřízení nároku na slevu obě smluvní strany souhlasí.

 

7.6. Prodávající vyhodnotí reklamaci Kupujícího a uspokojí nároky z oprávněné reklamace ve lhůtě 9 týdnů od data kompletní reklamace, nebude-li v odůvodněných případech nutná delší lhůta k posouzení a vyřízení nároku. Prodávající informuje Kupujícího o výsledku posouzení uplatněné reklamace zpravidla e-mailem či písemně, popřípadě telefonicky.

 

7.7. Prodávající není povinen nahradit žádné škody, včetně ušlého zisku, vzniklé na neužíváném voze nebo přepravních zařízení nebo stavební a zemědělské technice Kupujícím či neužíváním reklamovaného zboží po dobu vyřizování reklamace.

8. Práva a povinnosti stran

8.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem potřebnou součinnost pro plnění této kupní Smlouvy a plnění jednotlivých dodávek zboží a poskytnout si včas potřebné informace a dokumenty, zejména pokud jde o registraci plátce DPH, aktuální kontaktní osoby, zmocnění jednotlivých osob jednat za smluvní strany apod.

 

8.2. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží dle podmínek uvedených v potvrzení objednávkách, poskytnout Kupujícímu na jeho žádost potřebné informace týkajících se technických a užitných vlastností zboží a vyřizovat Kupujícím uplatněné nároky z vad zboží. Kupující sám odpovídá za nakládání s dodaným zbožím, jeho řádnou instalací a užíváním a je povinen seznámit s pravidly užívání své zaměstnance, jakož i další osoby, jimž zboží samotné nebo jako součást jiné věci dále prodává.

 

8.3. Kupující je povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Prodávajícího, informovat Prodávajícího o jakýchkoliv změnách týkajících se jeho právního nebo majetkového stavu, které by mohly mít vliv na jeho schopnost plnit jeho závazky, a vyřizovat řádně nároky z vad zboží uplatněné svými odběrateli. Informaci zasílá Kupující Prodávajícímu.

 

8.4. Prodávajícím označené zboží, včetně jeho názvu firmy  jsou označeními, které používají ochrany jako ochranné známky či názvy právnických osob. Kupující není oprávněn užívat toto označení, jakož i jakékoliv další ochranné známky nebo označení náležející členům skupiny Pneu–Truněček s.r.o., ani označení s nimi zaměnitelná bez písemného souhlasu Prodávajícího. Jakékoliv reklamy, propagační akce apod. týkající se zboží, v nichž by mělo být některé z výše uvedených označení použito, je Kupující povinen Prodávajícímu předem oznámit a vyžádat si prostřednictvím Prodávajícího písemný souhlas příslušného člena skupiny Pneu-Truněček s.r.o. s takovým užitím. V případě, že Kupující na svou žádost neobdrží odpověď, nelze to považovat za souhlas s použitím označení chráněného ochrannou známkou. Skupinou Pneu-Truněček s.r.o. se rozumí skupina tvořená Prodávajícím, T-pneu a osobami je ovládajícími, dalšími osobami ovládanými stejnými ovládajícími koncern. Prodávající je oprávněn kdykoli kontrolovat v provozovnách Kupujícího dodržování těchto pravidel Kupujícím.

 

8.5. Veškeré technické výkresy, specifikace zboží, výrobní postupy apod., které jsou nebo mohou být předmětem ochrany autorského práva nebo ochrany průmyslového vlastnictví a které nejsou běžně dostupné, jsou důvěrné a Kupující není oprávněn je požívat v rozporu s touto smlouvou a právními předpisy, nebo je poskytovat třetím osobám. Práva autorská a práva z průmyslového vlastnictví Kupujícího nebo jiných subjektu ze skupiny Pneu-Truněček s.r.o. nejsou dodávkou Kupujícímu nijak dotčena, trvají i nadále a nepřevádí se žádným způsobem na Kupujícího.

9. Odpovědnost za škodu a prodlení

9.1. V případě, že Prodávající nemůže dodržet dodací lhůtu z důvodu vyšší moci, zejména z důvodu války, občanských nepokojů, stávky, výpadků v dodávce energií, úředních zásahů či jiných nepředvídatelných překážek vzniklých na jeho vůli, které nastaly u Prodávajícího nebo na straně subdodavatele a které nemůže Prodávající nebo jeho subdodavatel rozumnými prostředky překonat, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, po kterou taková překážka trvala. Prodávající v takovém případě není odpovědný za prodlení a škody z něj vzniklé. Trvá-li taková překážka déle než 70 dnů, kupní smlouva zaniká, aniž by Prodávající byl povinen hradit Kupujícímu škodu z toho vzniklou.

 

9.2. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží je Kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění, pokud písemně upozornil Prodávajícího na prodlení a poskytl mu v této výzvě dodatečnou lhůtu k plnění, která bude činit minimálně 5 týdnů od doručení výzvy.

 

9.3. Kupující může uplatnit nároky na náhradu újmy (škody) z jakýchkoliv právních důvodů (jak v případě porušení právního předpisu, tak smluvního ujednání) jen v případě, že škoda vznikla v důsledku zaviněného úmyslného či hrubě nedbalostního porušení povinností Prodávajícím. Žádné jiné újmy (škody) z jakýchkoliv důvodů Prodávající hradit nebude.

 

9.4. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku nese Prodávající v rozsahu stanoveném právními předpisy.

10. Doba trvání a ukončení smlouvy

10.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

10.2. Kterákoli ze stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu. Platnost smlouvy v takovém případě končí uplynutím výpovědní lhůty, která činí 3 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

10.3. Ukončení platnosti této smlouvy nemá vliv na platnost jednotlivých kupních smluv, které byly po dobu jejího trvání uzavřeny, a tyto jednotlivé kupní smlouvy se i nadále řídí touto smlouvou.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami. Smlouvu, jakož i její přílohy, je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně.

 

11.2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající, jakož i jednotlivé kupní smlouvy, se v otázkách neupravených touto smlouvou řídí českým právním řádem, zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

 

11.3. Spory vzniklé na základě této smlouvy či jednotlivých kupních smluv budou řešeny výlučně před příslušnými soudy České republiky.

 

11.4. Ustanovení §1799 a § 1800 Občanského zákoníku se na závazky mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatel nepoužijí.

 

11.5. Kupující není oprávněn postoupit bez písemného souhlasu Prodávajícího na třetí osoby jakékoliv pohledávky vzniklé mu na základě této smlouvy vůči Prodávajícímu. Kupující není oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Prodávajícího jakékoliv své pohledávky vzniklé mu na základě této smlouvy nebo jednotlivé nebo jednotlivé kupní smlouvy.

 

11.6. Tato smlouva a její přílohy ruší a nahrazují jakoukoli dřívější písemnou či ústní dohodu stran týkající se stejného předmětu, tj. stanovení podmínek dodávek zboží Prodávajícím. Tato smlouva má přednost před obchodními podmínkami týkajících se prodeje zboží.

 

11.7. V případě rozporu české a anglické jazykové verze této dvojjazyčné Smlouvy či jejich příloh má přednost česká verze.

 

11.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, že je pro ně jasná a srozumitelná a že jim nejsou známy žádné důvody, které by uzavření smlouvy bránily. Na důkaz toho jsou připojeny podpisy osob, které jsou k uzavření smlouvy zcela oprávněny.

 

11.9. Tato Smlouva je vyhotovena po dvou exemplářích, v českém a anglickém jazyce s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V…………………………………….    dne……………………………

Prodávající:

……………………………………………………….…

Vladimír Grim, jednatel společnosti

V…………………………………….    dne……………………………

Kupující:

……………………….…………………………………